Chinese (S) - English


n. (Trad=杏色, Pinyin=xing4 se4) apricot

Chinese (T) - English


n. (Simp=杏色, Pinyin=xing4 se4) apricot

Chinese (S) to English and Synonyms


noun - 杏色
apricot: 杏, 杏树, 杏色, 杏仁

Chinese (T) to English and Synonyms


noun - 杏色
apricot: 杏, 杏樹, 杏色, 杏仁

添加单词的含义


名称
E-mail
含义