Translate Online


phạm vi thị giác

Anh - Anh


range in which the sense of sight is effective

Thêm nghĩa của từ


Tên
E-mail
Ý nghĩa