Anh - Việt đầy đủ


venae
['vi:ni:]
danh từ số nhiều của vena
như vena

synonyms


(n.) synonyms

veins

Thêm nghĩa của từ


Tên
E-mail
Ý nghĩa