Translate Online


thảm thực vật

synonyms


synonyms

vegetation cover

Thêm nghĩa của từ


Tên
E-mail
Ý nghĩa