Việt Anh đầy đủ


vang đỏ
[vang đỏ ]
red wine; claret

Thêm nghĩa của từ


Tên
E-mail
Ý nghĩa