Việt Anh đầy đủ


trai anh hùng, gái thuyền quyên
[trai anh hùng, gái thuyền quyên]
none but the brave deserves the fair

Thêm nghĩa của từ


Tên
E-mail
Ý nghĩa