Việt Anh đầy đủ


thạp
[thạp]
danh từ
glazed terri-cotta jar
cylindrical jar to contain water or rice

Thêm nghĩa của từ


Tên
E-mail
Ý nghĩa