Việt Anh đầy đủ


tục huyền
[tục huyền]
to marry again/a second time/for the second time; to remarry

Thêm nghĩa của từ


Tên
E-mail
Ý nghĩa