Việt Anh đầy đủ


tác chiến trên bộ
land warfare, fight on land

Thêm nghĩa của từ


Tên
E-mail
Ý nghĩa