Translate Online


khối phụ

synonyms


(n.) synonyms

blockette

Thêm nghĩa của từ


Tên
E-mail
Ý nghĩa