Translate Online


tiếng anh của nữ hoàng

Anh - Anh


noun
proper English, sophisticated use of English

see also


(n.) see also

King's English

Thêm nghĩa của từ


Tên
E-mail
Ý nghĩa