Translate Online


xương pisiform

synonyms


(n.) synonyms

os pisiforme

Thêm nghĩa của từ


Tên
E-mail
Ý nghĩa