Việt Anh đầy đủ


phú bẩm
[phú bẩm]
innate, inborn native
thông minh phú bẩm
an innate intelligence

Thêm nghĩa của từ


Tên
E-mail
Ý nghĩa