Việt Anh đầy đủ


ngắt câu
[ngắt câu]
to punctuate (a sentence)

Thêm nghĩa của từ


Tên
E-mail
Ý nghĩa