Việt Anh tóm tắt


noun - người múa kiếm
swordsman: người đánh kiếm, người múa kiếm

Thêm nghĩa của từ


Tên
E-mail
Ý nghĩa