Translate Online


khóa chết

Plural


Plural: mortice locks

Collocate


Thêm nghĩa của từ


Tên
E-mail
Ý nghĩa