Translate Online


thiết bị máy móc

synonyms


synonyms

mechanism; mechanical installation; machinery

Thêm nghĩa của từ


Tên
E-mail
Ý nghĩa