Việt Anh đầy đủ


lụi cụi
[lụi cụi]
apply oneself strenuously to (some work).

Thêm nghĩa của từ


Tên
E-mail
Ý nghĩa