Việt Anh đầy đủ


hoa dâm bụt
[hoa dâm bụt]
danh từ
rose-mallow

Thêm nghĩa của từ


Tên
E-mail
Ý nghĩa