Việt Anh tóm tắt


adjective - hay gây sự
scrappy: háo chiến, hay cải nhau, hay đánh nhau, hay gây sự

Thêm nghĩa của từ


Tên
E-mail
Ý nghĩa