Việt Anh đầy đủ


hậm hực
[hậm hực]
boil over with suppressed anger, burst with suppressed anger.
hậm hực vì bị cấm không được đi chơi
to boil over with suppressed anger at beging forbidden to got out.
hậm hà hậm hực ( láy , ý tăng ).

Thêm nghĩa của từ


Tên
E-mail
Ý nghĩa