Anh - Việt đầy đủ


for certain
thành ngữ certain
for certain
chắc chắn, đích xác
I cannot say for certain whether it will shine tomorrow
tôi không thể nói đích xác ngày mai có nắng không
I don't know for certain
tôi không biết chắc

Anh - Anh


certainly, evidently, for sure

synonyms


synonyms

for fair

Thêm nghĩa của từ


Tên
E-mail
Ý nghĩa