Anh - Việt đầy đủ


fiche
[fi:∫]
danh từ; số nhiều fiche , fiches
phiếu, phích

synonyms


(n.) synonyms

card

Thêm nghĩa của từ


Tên
E-mail
Ý nghĩa