Anh - Việt đầy đủ


etymology
[,eti'mɔlədʒi]
danh từ
từ nguyên
từ nguyên học

Anh - Việt tóm tắt


[ˌetəˈmäləjē]
noun - etymology
ngữ nguyên học: etymology

Thêm nghĩa của từ


Tên
E-mail
Ý nghĩa