Anh - Việt đầy đủ


endosmose
['endɔz,mous]
danh từ
sự nội thẩm; hiện tượng nội thẩm

synonyms


(n.) synonyms

intravasation

Thêm nghĩa của từ


Tên
E-mail
Ý nghĩa