Translate Online


loại bỏ trận đấu

synonyms


synonyms

elimination game; knock-out

Thêm nghĩa của từ


Tên
E-mail
Ý nghĩa