Việt Anh tóm tắt


verb - cung cấp thêm
replenish: cung cấp thêm, đổ đầy vào, làm cho đầy lại

Thêm nghĩa của từ


Tên
E-mail
Ý nghĩa