Việt Anh tóm tắt


adjective - chưa được giải quyết
unsolved: chưa được giải quyết

Thêm nghĩa của từ


Tên
E-mail
Ý nghĩa