Việt Anh đầy đủ


cây bóng mát
[cây bóng mát]
danh từ
shade tree

Thêm nghĩa của từ


Tên
E-mail
Ý nghĩa