Việt Anh đầy đủ


bán hết sạch
[bán hết sạch]
to sell out
750. 000 vé dành cho nước chủ nhà chẳng mấy chốc đã bán hết sạch
750,000 tickets available domestically were quickly sold out

Thêm nghĩa của từ


Tên
E-mail
Ý nghĩa