Translate Online


adipsia

Anh - Anh


noun
lack of thirst, absence of thirst

Thêm nghĩa của từ


Tên
E-mail
Ý nghĩa