Việt Anh đầy đủ


đội hình chiến đấu
[đội hình chiến đấu]
combat formation

Thêm nghĩa của từ


Tên
E-mail
Ý nghĩa