Việt Anh đầy đủ


địa đồ đạc điền
[địa đồ đạc điền]
danh từ
cadastral map

Thêm nghĩa của từ


Tên
E-mail
Ý nghĩa