English - Thai, Loy's Dictionary


adj. อินคันเฝ้อเท็อบึล (En.)
1. ไม่สามารถจะแลกเปลี่ยนได้
2. ไม่สามารถจะแลกเงินตราต่างประเทศได้, ไม่สามารถจะแลกเปลี่ยนเหรียญกษาปณ์

A English Thai Dictionary


(อินคันเวอ' ทะเบิล) adj. ไม่สามารถเปลี่ยนได้, เปลี่ยนแปลงไม่ได้. คำศัพท์ย่อย: inconvertibility n. inconvertibleness n. inconvertibly adv. คำที่มีความหมายเหมือนกัน: unchangeable

Lexitron English - Thai


ADJ. ที่ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้

อังกฤษ


adjective
[in·con·vert·i·ble || ‚ɪnkən'vɜrtəbl /-'vɜːt-]
cannot be changed into something else; may not be exchanged for something else

Changing


Noun: inconvertibility


Derivation


Derivative: inconvertibility

Derivative: inconvertibly

Collocate


synonyms


(adj.) synonyms

unconvertible

เพิ่มความหมายของคำ


ชื่อ
E-mail
ความหมาย